Tämä on Porttivuori Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 17.5.2018. Viimeisin muutos 17.5.2018.

1 Rekisterinpitäjä

Porttivuori Oy Y-tunnus: 2689033-9 (FI 26890339) Kirjatyöntekijänkatu 2 C 37 00170 HELSINKI pekka@porttivuori.fi

2 Rekisteristä vastaava henkilö

Pekka Syvänen Kirjatyöntekijänkatu 2 C 37 00170 HELSINKI +358 40 526 3806

3 Rekisterin nimi Logbullet asiakas-, markkinointi- ja myyntirekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittely on välttämätöntä Logbullet nykyisien sekä tulevien asiakkaiden hallintaan. Käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakas- ja käyttäjäsuhteiden hoitamiseen, tiedottamiseen sekä markkinointiin Käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa ulkopuolisille palveluntarjoajille tietosuojalainsäädännön puitteissa.

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisterin tietosisältö koostuu seuraavien kaltaisista tiedoista, joita rekisteröidystä voidaan tallentaa:
 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • y-tunnus
 • Yhteystiedot, kuten postiosoite
 • Laskutukseen ja tilauksiin liittyviä tietoja
 • Yrityksen tai muun yhteisön tiedot
 • Muita käyttäjän antamia vapaa valintaisia tietoja
 • Asikassuhteen hoitamisen kannalta oleennaisia tietoja kuten tapaamispäivät
 • 6 Henkilötietojen säilytysaika

  Henkilötietoja säilytetään siitä hetkestä alkaen, kun mahdollinen asiakas on tunnistettu. Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on välttämätöntä tässä rekisteriselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Lisäksi tietoja saatetaan joutua säilyttämään pidempään esimerkiksi lainsäädännöllisistä syistä tai muista velvoitteista johtuen.

  7 Säännönmukaiset tietolähteet

  Tallennamme asiakas- ja markkinointi rekisteriin pääosin asiakkaalta suoraan saatuja tietoja sekä muistiin panoja yhteydenotoista

  8 Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja vastaanottajien ryhmät

  Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille ilman käyttäjän erillistä lupaa. Poikkeuksena tilanteet, joissa lainsäädäntö erityisessä tapauksessa edellyttää tietojen säännönmukaista luovuttamista. Henkilötietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

  9 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

  Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

  10 Rekisterin suojauksen periaatteet

  Rekisteriin kerättyjen tietojen suojaus ja koskemattomuus pyritään varmistamaan useassa vaiheessa. Käyttäjärekisterin tiedot tallennetaan rekisterinpitäjän sähköiseen tietokantaan. Tietokanta on joko fyysisellä tallantamisvälineella tai salasanasuojatusti verkossa.

  11 Automaattinen päätöksenteko

  Henkilötietoja ei käytetä sellaiseen automaattiseen päätöksentekoon, jolla olisi oikeudellisia tai vastaavia vaikutuksia rekisteröidyille.

  12 Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

  Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

  13 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

  Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

  14 Yhteydenotot

  Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulisi ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan ottamalla yhteyttä sähköpostilla rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.

  15 Voimassaolo

  Tämä tietosuojaseloste on voimassa 17.5.2018 alkaen.